Tarik Kiswanson

The apartment (1972), 2023
Cotton, embroidery
245 × 150 × 4,5 cm