Erik Schmidt

Kita-Ikeburo, 2018
Oil on canvas
108 × 72 cm